therealdesign

Loading…

Lokální politika

Občanské sdružení Lokalnipolitika.cz (dále také LOPO,o.s.) je dobrovolné občanské sdružení, které bylo založeno v listopadu 2013 s cílem interdisciplinárně propojit akademické pracovníky zabývajícími se  výzkumem  komunální  politiky  nejenom  v České  republice  s širší  zainteresovanou  veřejností (studenty, doktorandy a další) a subjekty veřejné správy, soukromým a neziskovým sektorem.  Tematicky se platforma Lokalnipolitika.cz zaměřuje na aktuální politologické otázky spojené s lokální úrovní. Mezi hlavní zkoumaná témata patří přímá volba starostů, meziobecní spolupráce a sdružování obcí, otázky lokální autonomie, financování lokálních samospráv, prosazování municipálních zájmů, problematika zhroucených obcí a postavení obcí v systému víceúrovňového vládnutí. Na  těchto  stránkách  jsou  také  uvedeny  veškeré  publikační výstupy  členů  (bibliografie)  a  zároveň studijní opory, sylaby a zdroje nejen pro studenty politologie na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK, ale i studenty příbuzných oborů a vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu.

Jak se stát členem občanského sdružení LOPO, o.s.?

Zájemci  o  členství  podávají  přihlášku  předsednictvu  LOPO, o.s. Členství  poté  vzniká  usnesením předsednictva LOPO, o.s. Neprojedná-li předsednictvo podanou přihlášku do jednoho měsíce, vzniká členství automaticky.

 

Naše publikace

Na této stránce naleznete dle roku vydání seřazené publikace, jejichž autory jsou členové občanského sdružení Lokalnipolitika.cz.

Více informací najdete zde

Pro studenty

Materiály a zdroje nejen pro studenty politologie na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK.

Více informací najdete zde

Pro veřejnou správu

Spolupracujeme s resortními ministerstvy a jimi zřizovanými organizacemi, zájmovými asociacemi municipalit i smotnými obcemi.

Více informací najdete zde